5/5 - (1 vote)

Bảng giá sỉ nhập sen đá + tên các loài sen đá hiện nay:

Bảng giá sen đá vỉ

Bảng giá sen đá cây chưa vô chậu (chậu nhựa)

Bảng giá sen đá cây đã có chậu (chậu sứ, chậu đá, chậu sành)

Tên và hình các loài sen đá hiện nay